Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Update kansenkaart

Update kansenkaart

Na de drukbezochte informatieavond over de kansenkaart woningbouwlocaties in Deil op 13 februari jl. hebben ruim vijfhonderd mensen de enquête uitgebreid ingevuld. In aansluiting daarop heeft de gemeente West Betuwe een klankbordgroep geformeerd om de uitkomsten van de enquête te bespreken. Aanvankelijk zou de klankbordgroep uit 8 personen bestaan. Er was echter meer belangstelling voor deelname aan de klankbordgroep waarna de gemeente besloot deze uit te breiden tot 27 personen!

Op 13 maart vond de eerste plenaire bijeenkomst plaats in het gebouw van de Fruitcampus waar de gemeente uitleg gaf over werkwijze en doel van de klankbordgroep. Zie ook https://www.westbetuwe.nl/woningbouw-deil

Op 22 maart werden de aanwezigen in 3 groepen van 9 personen verdeeld die, roulerend langs 3 lokalen, 3 mogelijke bouwlocaties bespraken door o.a. per locatie gezamenlijk een matrix in te vullen. Door middel van ja-goed-makkelijk, nee, mits onder voorwaarden en nee-bij hoge uitzondering konden de klankborddeelnemers hun mening geven over mogelijke bouwlocaties vanuit o.m. de volgende criteria:
– het landschap en de daarbij behorende natuur- en historische en culturele waarden worden niet aangetast of verstoord;
– de kern en het landschap blijven zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk voor elkaar;
– een uitbreiding legt zo min mogelijk beslag op het landschap zodat er zodoende een zo compact mogelijke kern ontstaat;
– uitbreidingen gaan zo min mogelijk ten koste van huidige bedrijfsactiviteiten.

Op 12 en 20 april volgen nog 2 bijeenkomsten waarin nog 3 mogelijke bouwlocaties worden besproken. Dan wordt een ambtelijk advies over de kansenkaart Deil met mogelijk geschikte locatie(s) voor woningbouw in Deil gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens zal dit als besluitvormend raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het gemeentebestuur heeft ook besloten nog een 2e informatieavond in het Duifhuis te organiseren om daar alle uitkomsten van de enquête te presenteren en toe te lichten aan de inwoners van Deil. De datum is op dit moment helaas nog niet bekend.